3D系列4.14 镜面高光反射-平面凹凸映射

你可以在教程6.9 添加HLSL镜面高光找到镜面高光反射的详细解释,在教程5.15 在3D世界添加水面找到平面凹凸映射的详细解释。所以,本章只简要讨论一下理论,重点放在代码的实现上。

我们的移动水面看起来很棒,但还有一个可以很容易添加的东西没有实现,水面的镜面高光。水面上一个小区域反射很强烈,这个局域附近反射阳光(或另一个光源),如下图所示:

镜面高光

问题是:我们如何找到这个区域内的像素?这很简单:将光线方向 (图中的左边箭头) 关于法线方向镜像,将它与eyevector (图中的右边箭头)比较。如果两者几乎相同,像素就位于镜面高光区域。那么HLSL代码如何编写?非常简单,使用reflect函数。因为我们已经定义了一个normalVector并在像素着色器中计算了eyeVector。

下面这行代码计算关于法线向量对称的光线方向:

float3 reflectionVector = -reflect(xLightDirection, normalVector); 

然后,我们需要知道反射向量与eyeVector的接近程度。这可以通过计算两者的点乘获取:点乘的结果为1表示两者完全相同,为0表示两者垂直:

float specular = dot(normalize(reflectionVector), normalize(eyeVector)); 

因为我们只关心相似程度大于99%的向量,即只关心点乘结果大于0.95的向量。通过将这个值进行一个很高次幂的计算,这样导致只有那些非常接近于1的值才会保留(理由可参见教程6.4 在反光表面添加镜面高光6.9 添加HLSL镜面高光):

specular = pow(specular, 256); 
Output.Color.rgb += specular; 

最后一行代码将计算的结果添加到最终的颜色中。如果运行代码,截图如下:

程序截图

看起来很好,但像一个平的盘子。这是因为水面的每个像素的法线向量都是(0,1,0)向上的,而实际上法线会被波浪扰动。在“3Dseries4.11波浪”一章中,我们已经知道凹凸贴图包含了每个像素的实际法线方向。现在,就可以用存储在凹凸贴图中的向量替换固定的(0,1,0)向量了。所以在像素着色器中找到定义normalVector的代码行,将它替换为以下代码:

float3 normalVector = (bumpColor.rbg-0.5f)*2.0f; 

在“3Dseries4.11波浪”一章中已经解释过,颜色分量的值区间位于[0,1],要将它们映射到[-1,1]区间,我们需要将它们减0.5再乘以2。

当运行代码后,你可以看到如下图所示的结果。

程序截图

改变normalVector向量不仅影响到高光反射,菲涅尔系数也得到了改进。

当代码运行一段时间后,你会很容易地注意到高光区域中的凹凸贴图块,这可以通过多次滚动凹凸贴图,每次使用一个不同的缩放,不同的滚动速度,并交换X和Y纹理坐标加以解决。这种做法在5.15 在3D世界添加水面中也使用过。

XNA代码没有变化,所以只列出HLSL代码,红色部分为相对于上一章改变的部分:

//----------------------------------------------------
//--                        --
//--       www.riemers.net         --
//--     Series 4: Advanced terrain       --
//--         Shader code          --
//--                        --
//----------------------------------------------------

//------- Constants --------
float4x4 xView;
float4x4 xReflectionView;
float4x4 xProjection;
float4x4 xWorld;
float3 xLightDirection;
float xAmbient;
bool xEnableLighting;
float xWaveLength;
float xWaveHeight;
float3 xCamPos;
float xTime;
float xWindForce;
float3 xWindDirection;

//------- Texture Samplers --------
Texture xTexture;

sampler TextureSampler = sampler_state { texture = <xTexture> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = mirror; AddressV = mirror;};Texture xTexture0;

sampler TextureSampler0 = sampler_state { texture = <xTexture0> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = wrap; AddressV = wrap;};Texture xTexture1;

sampler TextureSampler1 = sampler_state { texture = <xTexture1> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = wrap; AddressV = wrap;};Texture xTexture2;

sampler TextureSampler2 = sampler_state { texture = <xTexture2> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = mirror; AddressV = mirror;};Texture xTexture3;

sampler TextureSampler3 = sampler_state { texture = <xTexture3> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = mirror; AddressV = mirror;};Texture xReflectionMap;

sampler ReflectionSampler = sampler_state { texture = <xReflectionMap> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = mirror; AddressV = mirror;};Texture xRefractionMap;

sampler RefractionSampler = sampler_state { texture = <xRefractionMap> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = mirror; AddressV = mirror;};Texture xWaterBumpMap;

sampler WaterBumpMapSampler = sampler_state { texture = <xWaterBumpMap> ; magfilter = LINEAR; minfilter = LINEAR; mipfilter=LINEAR; AddressU = mirror; AddressV = mirror;};
//------- Technique: Textured --------
struct TVertexToPixel
{
  float4 Position   : POSITION;  
  float4 Color    : COLOR0;
  float LightingFactor: TEXCOORD0;
  float2 TextureCoords: TEXCOORD1;
};

struct TPixelToFrame
{
  float4 Color : COLOR0;
};

TVertexToPixel TexturedVS( float4 inPos : POSITION, float3 inNormal: NORMAL, float2 inTexCoords: TEXCOORD0)
{  
  TVertexToPixel Output = (TVertexToPixel)0;
  float4x4 preViewProjection = mul (xView, xProjection);
  float4x4 preWorldViewProjection = mul (xWorld, preViewProjection);
  
  Output.Position = mul(inPos, preWorldViewProjection);  
  Output.TextureCoords = inTexCoords;
  
  float3 Normal = normalize(mul(normalize(inNormal), xWorld));  
  Output.LightingFactor = 1;
  if (xEnableLighting)
    Output.LightingFactor = saturate(dot(Normal, -xLightDirection));
  
  return Output;  
}

TPixelToFrame TexturedPS(TVertexToPixel PSIn)
{
  TPixelToFrame Output = (TPixelToFrame)0;    
  
  Output.Color = tex2D(TextureSampler, PSIn.TextureCoords);
  Output.Color.rgb *= saturate(PSIn.LightingFactor + xAmbient);

  return Output;
}

technique Textured_2_0
{
  pass Pass0
  {
    VertexShader = compile vs_2_0 TexturedVS();
    PixelShader = compile ps_2_0 TexturedPS();
  }
}

technique Textured
{
  pass Pass0
  {
    VertexShader = compile vs_1_1 TexturedVS();
    PixelShader = compile ps_1_1 TexturedPS();
  }
}

//------- Technique: Multitextured --------
struct MTVertexToPixel
{
  float4 Position     : POSITION;  
  float4 Color      : COLOR0;
  float3 Normal      : TEXCOORD0;
  float2 TextureCoords  : TEXCOORD1;
  float4 LightDirection  : TEXCOORD2;
  float4 TextureWeights  : TEXCOORD3;
  float Depth        : TEXCOORD4;
};

struct MTPixelToFrame
{
  float4 Color : COLOR0;
};

MTVertexToPixel MultiTexturedVS( float4 inPos : POSITION, float3 inNormal: NORMAL, float2 inTexCoords: TEXCOORD0, float4 inTexWeights: TEXCOORD1)
{  
  MTVertexToPixel Output = (MTVertexToPixel)0;
  float4x4 preViewProjection = mul (xView, xProjection);
  float4x4 preWorldViewProjection = mul (xWorld, preViewProjection);
  
  Output.Position = mul(inPos, preWorldViewProjection);
  Output.Normal = mul(normalize(inNormal), xWorld);
  Output.TextureCoords = inTexCoords;
  Output.LightDirection.xyz = -xLightDirection;
  Output.LightDirection.w = 1;  
  Output.TextureWeights = inTexWeights;
  Output.Depth = Output.Position.z/Output.Position.w;
  
  return Output;  
}

MTPixelToFrame MultiTexturedPS(MTVertexToPixel PSIn)
{
  MTPixelToFrame Output = (MTPixelToFrame)0;    
  
  float lightingFactor = 1;
  if (xEnableLighting)
    lightingFactor = saturate(saturate(dot(PSIn.Normal, PSIn.LightDirection)) + xAmbient);
    
  float blendDistance = 0.99f;
  float blendWidth = 0.005f;
  float blendFactor = clamp((PSIn.Depth-blendDistance)/blendWidth, 0, 1);
    
  float4 farColor;
  farColor = tex2D(TextureSampler0, PSIn.TextureCoords)*PSIn.TextureWeights.x;
  farColor += tex2D(TextureSampler1, PSIn.TextureCoords)*PSIn.TextureWeights.y;
  farColor += tex2D(TextureSampler2, PSIn.TextureCoords)*PSIn.TextureWeights.z;
  farColor += tex2D(TextureSampler3, PSIn.TextureCoords)*PSIn.TextureWeights.w;
  
  float4 nearColor;
  float2 nearTextureCoords = PSIn.TextureCoords*3;
  nearColor = tex2D(TextureSampler0, nearTextureCoords)*PSIn.TextureWeights.x;
  nearColor += tex2D(TextureSampler1, nearTextureCoords)*PSIn.TextureWeights.y;
  nearColor += tex2D(TextureSampler2, nearTextureCoords)*PSIn.TextureWeights.z;
  nearColor += tex2D(TextureSampler3, nearTextureCoords)*PSIn.TextureWeights.w;

  Output.Color = lerp(nearColor, farColor, blendFactor);
  Output.Color *= lightingFactor;
  
  return Output;
}

technique MultiTextured
{
  pass Pass0
  {
    VertexShader = compile vs_1_1 MultiTexturedVS();
    PixelShader = compile ps_2_0 MultiTexturedPS();
  }
}

//------- Technique: Water --------
struct WVertexToPixel
{
  float4 Position         : POSITION;
  float4 ReflectionMapSamplingPos  : TEXCOORD1;
  float2 BumpMapSamplingPos    : TEXCOORD2;
  float4 RefractionMapSamplingPos : TEXCOORD3;
  float4 Position3D        : TEXCOORD4;
};

struct WPixelToFrame
{
  float4 Color : COLOR0;
};

WVertexToPixel WaterVS(float4 inPos : POSITION, float2 inTex: TEXCOORD)
{  
  WVertexToPixel Output = (WVertexToPixel)0;

  float4x4 preViewProjection = mul (xView, xProjection);
  float4x4 preWorldViewProjection = mul (xWorld, preViewProjection);
  float4x4 preReflectionViewProjection = mul (xReflectionView, xProjection);
  float4x4 preWorldReflectionViewProjection = mul (xWorld, preReflectionViewProjection);

  Output.Position = mul(inPos, preWorldViewProjection);
  Output.ReflectionMapSamplingPos = mul(inPos, preWorldReflectionViewProjection);  
  Output.RefractionMapSamplingPos = mul(inPos, preWorldViewProjection);
  Output.Position3D = mul(inPos, xWorld);    
  
  float3 windDir = normalize(xWindDirection);  
  float3 perpDir = cross(xWindDirection, float3(0,1,0));
  float ydot = dot(inTex, xWindDirection.xz);
  float xdot = dot(inTex, perpDir.xz);
  float2 moveVector = float2(xdot, ydot);
  moveVector.y += xTime*xWindForce;  
  Output.BumpMapSamplingPos = moveVector/xWaveLength;  

  
  return Output;
}

WPixelToFrame WaterPS(WVertexToPixel PSIn)
{
  WPixelToFrame Output = (WPixelToFrame)0;    
  
  float4 bumpColor = tex2D(WaterBumpMapSampler, PSIn.BumpMapSamplingPos);
  float2 perturbation = xWaveHeight*(bumpColor.rg - 0.5f)*2.0f;
  
  float2 ProjectedTexCoords;
  ProjectedTexCoords.x = PSIn.ReflectionMapSamplingPos.x/PSIn.ReflectionMapSamplingPos.w/2.0f + 0.5f;
  ProjectedTexCoords.y = -PSIn.ReflectionMapSamplingPos.y/PSIn.ReflectionMapSamplingPos.w/2.0f + 0.5f;    
  float2 perturbatedTexCoords = ProjectedTexCoords + perturbation;
  float4 reflectiveColor = tex2D(ReflectionSampler, perturbatedTexCoords);
  
  float2 ProjectedRefrTexCoords;
  ProjectedRefrTexCoords.x = PSIn.RefractionMapSamplingPos.x/PSIn.RefractionMapSamplingPos.w/2.0f + 0.5f;
  ProjectedRefrTexCoords.y = -PSIn.RefractionMapSamplingPos.y/PSIn.RefractionMapSamplingPos.w/2.0f + 0.5f;  
  float2 perturbatedRefrTexCoords = ProjectedRefrTexCoords + perturbation;  
  float4 refractiveColor = tex2D(RefractionSampler, perturbatedRefrTexCoords);
  

   float3 eyeVector = normalize(xCamPos - PSIn.Position3D);

  float3 normalVector = (bumpColor.rbg-0.5f)*2.0f;
  
  float fresnelTerm = dot(eyeVector, normalVector);  
  float4 combinedColor = lerp(reflectiveColor, refractiveColor, fresnelTerm);
  
  float4 dullColor = float4(0.3f, 0.3f, 0.5f, 1.0f);
  
  Output.Color = lerp(combinedColor, dullColor, 0.2f);  
  

   float3 reflectionVector = -reflect(xLightDirection, normalVector);
   float specular = dot(normalize(reflectionVector), normalize(eyeVector));
   specular = pow(specular, 256);    
   Output.Color.rgb += specular;

  
  return Output;
}

technique Water
{
  pass Pass0
  {
    VertexShader = compile vs_1_1 WaterVS();
    PixelShader = compile ps_2_0 WaterPS();
  }
}

发布时间:2009/12/22 14:30:58  阅读次数:6786

2006 - 2024,推荐分辨率1024*768以上,推荐浏览器Chrome、Edge等现代浏览器,截止2021年12月5日的访问次数:1872万9823 站长邮箱

沪ICP备18037240号-1

沪公网安备 31011002002865号